Adatvédelem:
A DomyPack&Press Kft. kijelenti, hogy minden személyes adatot tiszteletben tart és titkosan kezel.
Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.
A tudomásunkra hozott személyes információk harmadik fél részére soha, semmilyen körülmények között nem kerülnek kiadásra, azokat csak saját céljainkra használjuk fel.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges - alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva - a DomyPack&Press Kft. a kezelt adatokat másnak nem adja ki. Természetesen a megrendelő címéről és telefonszámáról a futárszolgálatot (Sprinter futárszolgálat) informáljuk, a pontos és gyors házhozszállítás érdekében.
A futárszolgálat, a cégünktől kapott, vásárlóra vonatkozó adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Tájékoztatjuk, hogy az oldalon való adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.


Regisztrácójával ön tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
A domypress.hu honlap az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket végez. Ezen kívül a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni a személyes adatok honlapon keresztül történő gyűjtése, kezelése, stb. során.
A honlapon a következő információs társadalommal összefüggő tevékenységet fejti ki:
 
Hírlevél küldés
Az adatkezelés célja
A hírlevélre feliratkozókat a hírlevelekben a cég tevékenységével kapcsolatos információkról tájékoztatja. Ebből a célból kezeli a hírlevelekre feliratkozók személyes adatait.


A kezelt személyes adatok
A hírlevélre feliratkozásnál az elektronikus kereskedelmi törvény alapján kötelező  megadni az email címen kívül a feliratkozó nevét is. Ezen személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés miatt kezeljük.
A regisztráció során a felhasználó megadja nevét és email címét. Ezt a személyes adatot statisztikai céllal kívánjuk kezelni. Azt kívánjuk felmérni, hogy kik látogatják főként a honlapot és kik érdeklődnek a tevékenységünk iránt. Ennek ismeretében tud cégünk hatékonyabb, az érdeklődők igényeit jobban kielégítő módon működni.


Az adatkezelés módja, vonatkozó jogszabályi rendelkezések
Hírlevelek küldését a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szabályozza. Mindezek alapján, a fentiekben meghatározott adatkezelési rendelkezéseken túlmenően a hírlevelekre az alábbiak is alkalmazandók.
A gazdasági reklámtörvény szerint gazdasági reklám minden olyan közlés, amely többek között valamely szolgáltatás igénybevételére ösztönöz, vagy a vállalkozás ismertségét növeli, népszerűsítésére szolgál. Az elektronikus kereskedelmi törvény szerint a gazdasági reklámtörvény vonatkozó rendelkezéseit nemcsak a gazdasági reklámra, hanem a társadalmi célú, nem gazdasági reklámnak minősülő tájékoztatásra is alkalmazni kell.
A feliratkozás alapján cégünk visszavonásig kezeli a hírlevélre feliratkozott adatait, azaz a nevét és az email címét. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevezett személyes adatait a nyilvántartásból haladéktalanul töröljük, és részére hírlevelet a továbbiakban nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére, vagy leiratkozáshoz lehetősége van direkt honlapunkon, illetve a hírlevélben feltüntetett elektronikus címekre történő megküldéssel. A visszavonó nyilatkozatot csak akkor tudja cégünk teljesíteni, ha a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható.
A hírlevelek küldését végző elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó társaság (az adatfeldolgozó) – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a hírlevél címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.


A hírlevél küldésére vonatkozó  közös adatvédelmi szabályok:
Az adatokat bármely, a fent meghatározott tevékenység végzésétől eltérő célból csak a további adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő előzetes hozzájárulása alapján kezelhet. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára.
Biztosítani kell, hogy a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy  cégünk mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az érintettel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. Ezen kötelezettségének a tutijatek.hu a jelen Adatvédelmi Szabályzatban tesz eleget adatkezelési célok és kezelt adatok jelen Üzletszabályzatban történő meghatározásával. Az adatkezelésről a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt jelen Adatvédelmi Szabályzatból tájékozódhat. Az Adatvédelmi Szabályzat mindenkor hatályos szövege a honlapon folyamatosan elérhető.
Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
tájékoztatás
helyesbítés
törlés
betekintés
tiltakozás az adatkezelés ellen
A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza
Az adatkezelő  az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.


Felügyeleti szervek:
A honlap működését az alábbi szervek felügyelhetik:
jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság (bővebb információt a www.nfh.hu weboldalon talál);
elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nhh.hu weboldalon talál);
Adatkezelés nyilvántartási számunk: NAIH-64411/2013
Amennyiben bármivel kapcsolatban további kérdése merülne fel, akkor kérjük, hogy keresse meg ügyfélszolgálatunkat e-mail-ben (domypress@domypress.hu) vagy a 06-1-265-26-92-es telefonszámon.